پیام کنگرہ ملیتھای ایران بمناسبتِ برگزاری کنگرہ چھارم “حزب مردم بلوچستان”

پیام کنگرہ ملیتھای ایران بمناسبتِ برگزاری کنگرہ چھارم “حزب مردم بلوچستان”

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، برگزاری کنگرہ چھارم حزب مردم بلوچستان را بہ شما ھمرزمان ارجمند که از بنیانگزاران “کنگرۀ  ملیتھای ایران فدرال” بودید و از سال۲۰۰۵ تاکنون ھمچنان جزو یاران همدل و پیشبرندہ اھداف بنیادین آن بودید، صمیمانه تبریک گفته، و  برایتان آزروی موفقیت دارد.

ملت ستم کشیده، شجاع وهوشمند بلوچ، نودوچهارسال است(از1304) همانندِ سایرملیتهای غیرفارس، ستمِ انحصارِ زبانی، وممنوع بودنِ آموزش بہ زبانِ مادری دردبستانها را تحمل می کند، وچهل سال استکه (از1357) چون حاکمیت مرکزگرای ایران، به سبزۀ ولایتِ فقیهیِ شیعه، بنام خمینیسم هم آراسته شده است، ستم مذهبی نیزبرستم زبانی و فرھنگی سابق افزوده گشته است.

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، به نقش بسیارمهم حزب مردم بلوچستان ودیگراحزاب وتَشَکُل های سیاسی بلوچ، دربالارفتنِ خودآگاهیِ مردمانِ شریفِ بلوچ، وبیداری ملی شان بخوبی آگاه است. بطورِمُسَلم درآیندۀ نه چندان دورباهمکاریِ همرزمانِ دیگرملیتها،شبِ تاریک جمهوری اسلامی درایران بپایان خواهد رسید، وحاکمیت ملی ملیتها، درسایۀ آفتاب آزادی وبرابری، دریک سیستم فدرال وسکولارتحقق خواهد یافت. به امیدِآنروز.

با بهترین شادباش ها به حزب مردم بلوچستان.

کنگرۀ ملیت های ایران فدرال

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا