کنگره ملیت‌های ایران فدرال خواهان عدم شركت مردم در انتخابات شد

اين کنگره كه از 18 حزب وسازمان متعلق به مليتهاى غير فارس ايران اعم از ترک، عرب، كرد، بلوچ، تركمن و لروبختيارى تشکیل شده است، در ربيانه‌اى كه العربيه.نت نسخه اى از آن را دريافت كرده، خواستار عدم اعطاى رأی برای «عدم بدنام کردن مفهوم انتخابات» شده است.
«کنگره ملیت های ایران فدرال» مردم ايران را به عدم شركت در انتخابات آينده مجلس شورى ومجلس خبرگان دعوت كرد.
اين کنگره كه از 18 حزب وسازمان متعلق به مليتهاى غير فارس ايران اعم از ترک، عرب، كرد، بلوچ، تركمن و لروبختيارى تشکیل شده است، در ربيانه‌اى كه العربيه.نت نسخه اى از آن را دريافت كرده، خواستار عدم اعطاى رأی برای «عدم بدنام کردن مفهوم انتخابات» شده است.
در اين بيانيه آمده است، رأی دهندگانِ امیدوار، باید از سی وهفت سال تجربه، و سی ویک بار شرکت بی حاصل درانتخاباتِ نمایشی، درست عبرت گرفته باشند و این تجربه برای آنها کافی است.
کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال، اين انتخابات را «نمایشِى» توصيف كرده وگفته است که از آغازِ استقرارِ نظامِ تمامیت‌گرا (توتالیتر) وآسمان محور(تئوکراتیک) وضدِ دموکراتیکِ ولایت فقیه، که به نام جمهوری اسلامی ایران خود را معرفی کرده ومی کند، انتخابات درمعنای صحیح با پیش شرط هایِ شناخته شدۀ بین المللی آن، درایران معنی نداشته است.
اين بيانيه افزوده: «روحانیونِ شیعه، دررژیم قبلی، بسبب بسته بودن تمام احزاب (جز حزبِ دولتیِ رستاخیز) توانستند، ازطریق شبکۀ گستردۀ مساجد، رهبریِ قیام ضدِ سلطنتی و ضدِ دیکتاتوریِ مردمان ایران را، بدست بگیرند. آنها، به رهبری روح الله خمینی، حقانیتِ دموکراتیکِ “رفراندم” را، باعبارتِ جمهوری اسلامی « آری یا نه» از بین بردند، زیرا امکانِ مطرح شدنِ اَشکالِ دیگرِحکومت را، ازطرفداران آنها سلب کردند».
کنگرۀ ملیت‌های ایران فدرال، تأكيد كرده: « دربرابرِحاکمیتِ اغلب، ضدِ دموکراتیکِ دولت ها، به حاکمیتِ دموکراتیکِ ملیِ ملت ها معتقد است، که از طریقِ فراهم بودنِ پیش شرط هایِ پنجگانۀ یک انتخاباتِ آزاد، بنا به مادۀ بیست وپنج میثاقِ بین المللیِ حقوقِ مدنی وسیاسی، تحقق می یابد. منطقاً وبنا به تجربۀ تاریخِ سیاسی، پیش شرط های دموکراتیکِ یک انتخاباتِ آزاد را، نمی شود ازنظام هایِ تمامیت‌گرا: (توتالیتر)، آنهم ازنوع «آسمان محورِ» (تئوکرات)، آن انتظار داشت، که جمهوری اسلامی ایران، یکی ازبدترین انواع آن است».
در اين بيانيه نيز آمده است:«درنظام ولایتِ مطلقۀ فقیه، که بنا به اصل صد و ده قانون اساسیِ آن، ولی فقیه درضمن، هم برهرسه قوۀ (مجریه، قضائیه ومقننه) و هم بر رسانه های گروهی (رادیو، تلوزیون ومطبوعات) بقول خودشان، ولایتِ مطلقه دارد، انتظارِ برگزاری یک انتخابات آزاد، با پیش شرط های ذکر شده، که خواستِ هر فردِ دموکرات، آزادیخواه، تبعیض ستیز و سکولار است، غیرممکن می نماید».
از نظر كنگره، بسببِ نبودِ تفکیکِ قوا، آزادی و برابری و نیز فراهم نبودنِ پنج پیش شرطِ انتخاباتِ آزاد، درنظام ولایتِ مطلقۀ فقیه، «انتخابات» واقعی، تاکنون وجود نداشته و ندارد.
کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال، ضمن اعلام عدم مشاركت در انتخابات، شرکت در رأی دادن را، بد نام کردنِ انتخابات و فرهنگ سیاسی در ایران و اهانت به شعورِ جمعیِ همۀ ایرانیان، تلقی كرده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا