“گروه حقوق بشر بلوچستان، حق تحصیل به زبان مادری را حق مسلم ھمه کودکان ساکن ایران میداند”/ ویدیو کلیپ

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰، تظاهراتی علیه حکم زندان دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی ایران برای “زهرا محمدی”، معلم زبان کوردی در شهر لندن، به همت حزب دموکرات کردستان برگزار شد.

در این تظاهرات عبدالقیوم بیجاد به نمایندگی از” گروه حقوق بشر بلوچستان” بیانیه ای، حمایتی به شرح زیر قرائت کرد:

در طول قرن اخیر سياست استحاله زبانى و فرھنگى ملل خارج از حاکمیت توسط رژیمھای استبدادی تمامیتخواهِ تمرکزگرا در کشور ايران اِعمال شده است  و همچنان ادامه دارد۔

آغاز سال تحصيلي در اول مهرماه ھر سال ، به جای شادی بخشی وامید آفرینی برای کودکان غیرفارس زبان ایران، پيام آور محرومیت ازحقوق اولیه ی انسانی و پیامدهای دردناک ناشی از آن ، برای بیش از نیمی از کودکان ساکن ایران ميباشد۔

زبان فارسی، زبان مادری یکی ازملیتهای ساکن درایران کثيرالملّه است، اما دولتهای تماميت خواه حاکم با اِعمال سیاستهای برترى طلبانه، کاربرد سراسری زبان فارسى را تبدیل به ابزاری ایدئولوژیک برای محوتدریجی هویت تاریخی وملى مردمان غیرفارس زبان در ایران نموده اند۔

محرومیت تحصیل کودکان به زبان مادری درایران چند زبانی وچند فرهنگی، که بیش از نیمی ازجمعیت کشورايران را تشکیل میدهند،  درشرایطی تداوم دارد که حق تحصیل به زبان مادری درتمامی کنوانسيونهای مربوط به حقوق بشر، جزئی ازحقوق اولیه ی انسانی شناخته شده است۔

باگذشت 43 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی ايران و عدم اجرای ماده هاي 15 و 19 قانون اساسی که بر آموزش زبان های مادری ديگر مليتها، در کنار آموزش زبان فارسی  تأکید دارند، اوج ماھيت شوينيستى و تماميت خواھانه این نظام را بنمايش گذاشته است.

تدريس نشدن زبانهاى مادرى غیرفارسی درمدارس ايران، نقض آشكار قطعنامه A/RES/61/26 16 مصوب ماه مئی 2007 سازمان ملل که ازجانب رژىم جمهورى اسلامی ایران ھم امضاء شده است، میباشد۔

دردنیای امروز بدون پذیرفتن واقعیت چند زبانی وچند فرهنگی کشور ایران وبرابر حقوقی ملیتهای آن براساس مفاد منشور جهانی حقوق بشر، حل مسائل اساسی استقرار دموکراسی وبرقراری شرایط مسالمت آمیز امکان ناپذیرمیباشد.

ازفعالین وگردانندگان تشکلهای مدافع حقوق بشر درایران و مجامع بین المللی جهان، انتظار ميرود که در به رسمیت شناخته شدن حق تحصیل به زبانهای مادری غیرفارسی در ایران ودفاع از دیگر حقوق انسانی ملیتهای تحت ستم که همچنان درمعرض سیاست های شوونیستی دولت های حاکم بر ایران اند، پیگیرانه کوشا باشند.

“گروه حقوق بشر بلوچستان” در حمایت ازحقوق زبانی ملتھای ساکن ایران، فعالیت تلاشگران حقوق زبانی مانند زارا محمدی در کردستان و علیرضا فرشی در آذربایجان را ارج نھاده و بر چنین پیشگامان  و مدافعان عملی حقوق زبانی که اسیر تمامیتخواھان حاکم بر ایران اند، درود میفرستد و خواھان آزادی بدون قید و شرط آنھا میباشد۔

Balochistan Human Rights Group

گروه حقوق بشر بلوچستان

www.bhrg.info

www.bhrg.info

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا