دلپدردی

بلۆچستان اُستمانئے گل بلۆچ راجئے مزنێن شائر و نبیسۆک واجه اکبر بارکزهیئے بێران بئیگا، سرجمێن بلۆچ راج، آییئے کهۆل و دۆستدارۆکان تسلیَتَ گوَشیت.   واجهئے بێران بئیگ په راجا گرانێن تاوانے. واجه اکبر بارکزهی اێوکا مزنێن شائر، نبیسۆک و لبزانتے نه اَت.   په بلۆچ راجئے هکّ و اۆبالانی پهازگا هم نامدارێن سیاسی و راجمانی جهدکارے اَت. آییا وتی اُمرئے مزنێن بهرے درانڈێهیا گوازێنت؛ چه سوریَها بگر تان اِراک و انگلستانا.

بلۆچستان اُستمانئے گل

8 مارچ 2022

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا