اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال

کارگران ایران درحالی با روزکارگرامسال مواجه می شوند که دربعضی کارخانه ها و مؤسسات، ماه ها، حقوقشان پرداخت نمی شود. حداقلِ مُزد آنها ده درصد پائین ترازنرخ تورم رسمی است. درحالیکه خط فقر

 

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال اول ماه مه ( مای ) روزجهانی کارگر را به همۀ کارگران جهان وبخصوص به هموطنان کارگر درایران تبریک می گوید. جز درایالات متحده و کانادا که روز کارگررا درنخستین دوشنبۀ ماه سپتامبر می گیرند وبغیراز چند کشور کوچک دیگر، درسراسر جهان اول ماه مه را، همچون روزجهانی کارگرجشن می گیرند وهمه جا تعطیل عمومی است.

باصطلاح” شأن نزول” آن، بسببِ آتش گشودنِ پلیسِ شیکاگو، درچهارمین روزِ اعتصاب کارگران آن شهر درسال (۱۸۸۶) بود که خواستارِ: تعدیلِ شرایطِ کار، وکاهشِ ساعاتِ روزانۀ کار، از ده ساعت به هشت ساعت بودند. این تیراندازی منجربه: مجروح کارگران، وکشته شدن فردی از پلیس شد. چهارتن ازدستگیر شدگان اعدام شدند و یک تن خودکشی کرد. چون اکثرِاعدام شدگان ازمهاجران آلمانی بودند، اولین بارحزب نازی هیتلر، پس از تصرف قدرت در( ۱۹۳۳ ) اول ماه “مه” را روزملی و تعطیل عمومی اعلام کرد. احزاب چپ وتمام کارگران جهان روز اول ماه مه را همچون حرمت به هویت خود تلقی می کنند.

طبقۀ کارگر ایران که با یک سیستم ما قبل سرمایه داری و قرون وسطائی طرف است، علاوه براینکه از بحران جهانی سرمایه داری و بیکاری رو به افزایش آن، که هنوزهم درادامه دارد، آنهم درایرانِ جمهوری اسلامی، رنج می برد، وبقول حسن روحانی:( فریبای دوم وخَلفِ خاتمی ): ” قیمت بنزین با شیب ملایمی افزایش می یابد که اثر آن بر تورم بسیارکم باشد”، اما ایرانیان وبخصوص کارگران کشور، درعمل با افزایش چهل درصدی ( لیتری ده هزار ریال ) روبرو شدند! آشکاراستکه فشاراصلی این افزایش تورم را کارگران وخانواده های آنان تحمل کرده وخواهند کرد.

کارگران ایران درحالی با روزکارگرامسال مواجه می شوند که دربعضی کارخانه ها و مؤسسات، ماه ها، حقوقشان پرداخت نمی شود. حداقلِ مُزد آنها ده درصد پائین ترازنرخ تورم رسمی است. درحالیکه خط فقر را خودِ رژیم، یک میلیون هفتصدهزارتومان تعیین کرده است، شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران، ششصدوهشت هزارو نهصد تومان تعیین کرده است! معنی آن افزایش فقروبینوائی برنامه ریزی شدۀ دولتی برای طبقۀ کارگراست.

دریک کلمه درجمهوری اسلامی ایران رابطۀ قانون کار وکارگرچیزی نیست مگرآنچه دراصطلاح کشور- Capitalisme sauvage :های غربی آنرا سرمایه داری وحشی می نامیدند

کنگرۀ ملیتهای ایران ازجنبش عدالتخواهانۀ کارگران ایران برای احقاق حقوق خود طرفداری می کند و خواهان دولت و سیستمی است که درآن کار، جهت ازمیان بردن فقر و بینوائی برای همه تضمین شود.

کنگرۀ ملیتهای ایران فدرال

اول ماه می 2014

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا