افشای جنایت تجاوز به دختران بلوچ و نقش نظام

حزب مردم بلوچستان با اعلان مبارزه برای رسیدن به حقوق برابر زن و مرد در بلوچستان درهمه زمینه های حیات اجتماعی مسئولانه عمل مینماید و ازهر گونه کوششی در رسیدن به این هدف را حمایت میکند. جمهوری اسلامی بر باوری مردسالارانه کُهن عامل نابرابری بین زن و مرد در ایران به شکل عام و در میان مردم بلوچ که چشم طمع به خاک آنها دارد مضاعف و در شرایطی چند برابر است.

تجاوز گروهی به دختران بلوچ با تعقیب و شناسیی سیستماتیک و با حمایت زَرْ و زور و خواست نظام صورت پذیرفته است. هدف از این جنایت میتواند برانداختن بنیاد خانواده مردم بلوچ باشد. نقشه شوم نظام با همت شیرزنی که برای اجرای عدالت به نظام مراجعه و آنها با اعلام این مسئله که او چهل یکمین قربانی است به سخره گرفته شده و طرد گردیده است. تنها راه نجات جامعه بلوچ و توقف این جنایات توسل به مردم بلوچ بود که بنا به خواست این شیرزن و درخواست پدر بزرگوار ایشان از امام نمازعید فطرجناب مولوی محمد طیب ملازهی در مورد علنی نمودن عام این موضوع بهره برده اند.

رژیم برای به انحراف کشیدن افکار عمومی، لوث مسئله و دستگیری فله ای جهت ارعاب مردم بلوچ با کمک حامیان و نزدیکان جنایتکاران متجاوز و با خالی کردن داروهای داروخانه پاستور و به آتش کشیدن کارتن هایی شبانه دیروقت سعی در ایجاد اختلاف در منطقه و بهره برداری از آن است تا به اهداف پلید خود که از میان برداشتن مقاومت ملت بلوچ است برسد.

ملت بلوچ با هوشیاری نقشه نظام را خنثی خواهد کرد و در اینمورد خود را مدیون ایثار و از خودگذشتگی این شیرزن و پدر بزرگوارشان در توسل به مولوی محمد طیب ملازهی برای افشای این جنایت در ملاءِ عام و رسانه ای شدن آن هستند.

حزب مردم بلوچستان

ژوئن 2018

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا