ایران و کشورهای منطقه / محمد زین الدینی

بنقل از روزنامه لوموند فرانسه در روز چهارشنبه ٩ اوريل، سعودي ها تازه از خواب بيدار شده اند. كشورهاى منطقه و جامعه جهانى و به ويژه عربستان سعودى كه منافع حياتى خود را در خطر مى بينند، عملا تا حالا هيچ اقدام راهبردى انجام نداده اند. براى حفظ منافع استراتژيك كشورهاى منطقه و به خصوص عربستان سعودى سياست راهبردى و دراز مدت لازم است

روايتى است كه ميگویند روزی شروری جلوی کاروانی را گرفت و از ساربان خواست تا یکی از شترھایش را بہ او بدھد و اگر چنین نکند شترھایش را یکی یکی از پای در میاورد. ساربان گفت من شترھایم را بہ کسی نمی دھم و کسی ھم جرئت کشتن آنھا را ندارد. شرور لولہ تفنگ را بطرف اولین شتر گرفت و آن را کشت، ساربان کہ فکر میکرد این بيش از يك تهديد نيست و اين مرد نه توان ونه جرئت اينكار دارد، فقط ميخواهد با کشتن یک شتر او را بترساند.

ساربان خودش را جم وجور کرد و رو بہ مرد شرور کرد، حرفش را تکرار کرد کہ شتر ھایش را بہ کسی نخواھد بخشید و گفت ببینم اگر توانستی یکی دیگر را بکش. شرور به تهديدات خود ادامه داد و بہ ساربان گفت کہ اگر شتری ندھی، ھمہ آنھا را خواھم کشت. ساربان تهديدات شرور محل را جدى نگرفت و فكر ميكرد اين فرد نادان و جاهل دير يا زود به تهديد و شرارت هايش پايان خواهد داد و قضيه حل خواهد شد. ولى مرد شرور تهديد ها را عملى كرد و شترھا را یکی پس از دیگری کشت.

ساربان ھنوز غرق در تخیلات واقعی بودن تہدید شرور بود. ولی شرور کار خود را کردہ بود و خود ساربان را ھم تہدید کرد.

حالا داستان فارس هاى شيعى ايران است و منطقه….

حاکمان کنونی ایران با رھبری خمينى و گروهى از آخوندھا در بھمن ۱۳۵۷ بر مسند قدرت در تهران نشستند. خمينى و دار و دسته اش با شعارهاى زيادى بميدان امده بودند، كه صدور انقلاب … از جمله انها بود. صدور انقلاب شعار راھبردی خمینی و انقلاب شیعی ایران بود. جنگ با عراق و نتایج آن، روند عملی کردن آنرا تا حدی مختل نمود. ایران با پیگیری سیاست راھبردی خود اقدامات وسیعی انجام داد. از ایجاد تشکل ھای سیاسی شیعی گرفتہ تا کمک و تقویت گروه ھا و فرقہ ھای شیعہ در سراسر منطقہ. گسترش افکار و اعتقادات جھادی و ضد غربی، از تاکتیک ھای رسیدن بہ آن ھدف بود. آخوندھا از تمام حربہ ھا برای رسیدن بہ آن استفادہ کردہ و می کنند
.
حاکمان ایران از سال ١٣٥٧ تا بحال تمام ھم و غم خود را بکار بستہ و با کمک ھای ھمہ جانبہ خود بہ گروہ ھای مختلف بہ صدور انقلاب شیعی در جھان پرداختہ اند. حالا ھم با امید ایجاد ھلال شیعی در منطقہ بہ فعالیت ھای خرابکارانہ و مخرب خود ادامہ میدھند. آخوندھا با کمک بہ حزب الہ لبنان و حماس، اوضاع لبنان را بحرانی و آتش نزاع اسرائیل و فلسطین را ھمچنان شعلہ ور کردہ اند.
با پشتیبانی از رژیم اسد و پافشاری بہ بقای آن و حمایت از حاکمان شیعہ در بغداد در ضدیت با سنی ھا، بہ گسترش اختلافات و جنگ ھای فرقہ ای تازہ ای، در بین مسلمانان دامن زدہ اند. سیاست ھای ایران و مالکی منجر بہ پیشروی ساعقہ وار “دولت اسلامی عراق و شام” در عراق شد.

دخالت در امور داخلی بحرین و یمن بیش از پیش تمایل روبرو شدن ایران با عربستان سعودی را نشان میدھد. جامعہ جھانی ، کشور ھای منطقہ و بویژہ عربستان سعودی ھیچ اقدام پیشگیرانہ و ضروری را در این راستا انجام ندادہ و گویا تہدید دولت شیعی ایران را دستکم گرفتہ و تا کنون بہ آن بھا نمی دادند.

سقوط صنعا زنگ خطر را برای سعودی بہ صدا در آورد. سعودی و متحدینش مجبور بہ دخالت شدہ تا از منافع و امنیت خود دفاع نمایند. اوضاع در یمن میتواند بستر جدیدی برای رویاروی جہان سنی و ایران شیعی باشد. پیامد چنین تنازعی را نمی توان پیشبینی کرد. ولی ھر چہ باشد برای مردم منطقہ فاجعہ بار خواھد بود. جامعہ جھانی و بویژہ کشورھای منطقہ خلیج دست روی دست گذاشتہ و تہدید آخوندھای ایران را ھمچنان دست کم می آنگارند.

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و در بین جنگ جهانى اول و دوم جغرافیای سیاسی منطقہ با تشکیل کشور ھای جدید، شکل کنونی خود را گرفت. امروز خاورميانه دوران پر تلاطم و پرتنش حیات معاصر سياسی خود را مى گذراند. دوران كنونى را ميتوان سرنوشت سازترين دوران يا بحران اين منطقه انگاشت. رویكرد جدید آمريكا در منطقه با كنار كشيدن از داشتن نقش اول در اين بازى ، اوضاع كنونى منطقه را به چالش كشيده است.
آخوندهاى حاكم بر ايران از سال ١٣٥٧ تا بحال تمام هم و غم خود رابكاربسته و با كمك هاى همه جانبه خود به گروهاى مختلف به صدور انقلاب شعيى در جهان و منطقه پرداخته اند. حالا با اميد ايجاد هلال شيعى در منطقه به فعاليتهاى خرابكارانه و مخرب خود ادامه ميدهد. جامعه جهانى و بويژه كشورهاى منطقه خليج دست روى دست گذاشته و تهديد آخوندهاى ايران را همچنان دست كم مى انگارند.

سوء استفاده از مشكلات و تضادات اجتماعى و سياسى در بحرین و یمن و بى ثبات كردن اين کشورھا، چندين سال است كه توسط تهران ادامه دارد. دخالت در امور داخلى آنها بيش از پيش تمايل به چالش كشيدن و رو در رو قرار گرفتن سنى ها و بخصوص عربستان سعودى با ايران شيعى است . چنین رویکردی بہ بى ثباتى و به آشوب كشيدن منطقه خواهد انجاميد

ايران با حاكميت فارس ها از فاكتور مذهب شيعى بعنوان ابزارى براى برترى طلبى و هژمونى خود در منطقه و جهان استفاده میكند. همچنانكه نازى هاى آلمان براى به سلطه در اوردن اروپا و جهان از فاكتور نژاد ژرمن استفاده كردند و ديديم كه چه فجايع و مصيبتى را در اروپا و جهان ببار آوردند. امروز فارس شيعى را، با در دست داشتن حكومت ايران، نبايد تنها از نقطه نگاه مذهبى، نگريست، بلكه جنبه سياسى قضیہ روشنتر از آن است كه كسى منكرش شود. شيعى وسيله اى است براى بلند پروازى ها ناسيوناليسم فارس و احياى امپراتورى فارس ها. نوستالژى كه در اذهان حاكمان فارس و امروز شيعى فارس است دليل اين همه بدبختى و ذلت و عقب ماندكى مردم ايران است. و حال ميخواهند كه همه منطقه را به چنين ذلت و خوارى فرو ببرند.

رویكرد جدید آمريكا در منطقه با كنار كشيدن از داشتن نقش اول در اين بازى ، اوضاع كنونى منطقه را به چالش كشيده است. ايران تمايل زيادی دارد كه اختلاف سنی و شیعی را كه با انقلاب شیعی ۱۳۵۷ مبناى سياست هژمونى طلبانه و امپريالستى تهران شده است، به سطح نوینی برساند و آنرا دائمى و دراز مدت کند، تا شايد امپراتورى فارس را احيا نمايد.

تحولات اخير در يمن وضع منطقه را به آينده اى نامعلوم سوق ميدهد. حوثى هاى شيعه كه مجرى اوامر تهران بوده و به كمك هاى ايران دل بسته اند، با زيرپا گذاشتن توافقات و راه حلهاى سازمان ملل دست به عملى عهد شكنانه زده و پايتخت يمن را تصرف و به كنترول خود درآوردند. پيشروى آنها به شهرهاى ديگر يمن امنيت منطقه سنى نشين و امنيت كشور عربستان سعودى را مستقيما به چالش كشيده است.
هم اكنون كه به نظر ميرسد دير شده، ائتلاف کشورھای سنی منطقہ برھبری عربستان برای جلوگیری از گسترش نفوذ ایران و حفظ امنيت داخلى خود دست به كار شده و به مواضع حوثى ها در يمن حمله كرده است.

بنقل از روزنامه لوموند فرانسه در روز چهارشنبه ٩ اوريل، سعودي ها تازه از خواب بيدار شده اند. كشورهاى منطقه و جامعه جهانى و به ويژه عربستان سعودى كه منافع حياتى خود را در خطر مى بينند، عملا تا حالا هيچ اقدام راهبردى انجام نداده اند. براى حفظ منافع استراتژيك كشورهاى منطقه و به خصوص عربستان سعودى سياست راهبردى و دراز مدت لازم است. اقدامات كنونى آنها سياستى كوتاه مدت و ناكافى بنظر ميرسد.

بعد از اتمام جنك سرد آمريكا تا حدى تمايل داشت كه خود را از منطقه عقب بكشد. ولى با حمله به امريكا ، ان كشور را مجبور كرد كه مستقيما وارد بازى شود. با روى كار امدن اوباما، رويكرد امريكا تا حدى عوض شده و دوباره امريكا تمايل دارد كه منطقه را بدست بازيگران منطقه بسپارد كه خود آنها به حل و فصل مشكلات و مسائل شان بپردازند. اگر كنار كشيدن آمريكا از داشتن نقش اول در اين معاملات و معادلات سياسى خاورميانه مبنا و رويكرد جديد سياست خارجى آمريكا باشد. بايد اذعان كرد كه منطقه در چند سال آينده حداقل در يكى دو دهه ديگر همچنان آشفته و پر تلاطم باقى خواهد ماند و بحران ها يكى پس از ديگرى خود را دنبال خواهند كرد.
خاورميانه دوران پرتلاطم و شاید بتوان گفت پر تنش ترين دوران سياسى بعد از جنگ جهانى دوم را مى گذراند. دوران كنونى را ميتوان سرنوشت سازترين دوران يا بحران اين منطقه انگاشت.

Mohammad Zainudini

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا