بلۆچستانا مُچّکاێن پاهۆانی هلاپا، زهرشانیئے رزُلوشن + ویدیو کلیپ

پاهۆ گنترێن و گئیر انسانی‌ترێن سزا اِنت که باید اِنت بند کنگ ببیت. دنیائے گێشترێن مُلکان پاهۆئے سزا چه کانون و رهبندا در کنگ بوتگ. بلّ ترے لهتێن ملکانی رهبند و کانونا پاهۆئے سزا انگت هست، بله باز کمّ پاهۆئے سزائے کاربُرّیَ بیت. اێرانئے مردمانی مُچّی و آبادیئے ردا، دنیایا گێشترێن پاهۆ اێرانا دئیگَ بنت. اێرانا پاهۆ داتگێن مردمانی شمارا اگن بچارێن چه سی درسدا گێش چه بلۆچستانا اَنت که کالونیێئے پئیما اداره کنگَ بیت.

  1. اێرانئے هکومت مان بلۆچستانا پاهۆئے سزایا په بێرگیریا کارمرزَ کنت بلّ ترے زاهرا وتا کانون و رهبندئے رندگیری کنۆکَ زانت.
  2. اێرانئے اسلامی جمهوریئے رجیمئے مۆلّ و مراد چه پاهۆا همش اِنت که بلۆچانی بترسێنیت و آیانی دلا وتی بیمّ و هئیبتا دئور بدنت.
  3. بلّ ترے بلۆچستانئے گێشترێن پاهۆ نشَهئے مئوادانی سئوداگریئے بهتام و مئیارا بنت، بله اشیا دنیا په شرّی سرپد اِنت که نِشَهئے مئوادانی مزنێن شَپُک‌کاری، سپاه و آییئے کارندهانی دستا اِنت، تانکه سپاه چه همے راها گێشترێن زرّ در بگێجیت و اێرانئے کرّ و گوَرئے مُلکانی تها ناشری و پتنه پێدا بکنت، مردم بکُشیت و وتی آ دگه سلّێن سیاست و شۆنداتان دێما ببارت.
  4. سپاهِ پاسداران مئوادئے لهتێن کسانێن شَپُککارا که بلۆچستانا چاریگ گوَشگَ بنت زرَّ دنت یا که آیانی سپارستا کنت و گۆن همایانی کمکّا هما شپُککاران که چه سپاهئے سیستما ڈنّ مئوادئے بر و آر و سئوداگریا کننت دزگیرَ کنت. لهتێنا که زرّ په رشوتا هست یلهَ کنت و دگه لهتێنا بے هکدیوانی دادرسی و انساپا پاهۆَ دنت تان که هم مردمانی دلا ترس پێدا بکنت و هم دنیایا پێش بداریت که مئوادئے شپککاریئے جنگا مُهر اۆشتاتگ.
  5. چَه انکلابا رند، بزان بنگێجی سالان سپاه پاسدارانا په بلۆچانی کُشگا گۆن وڑ وڑێن مَندر و پندلان لاکارتگ. لهتێن بلۆچی سِلێهبند کرتگ تانکه تَمَن و ٹکّانی نیاما جنگ و پتنه پێدا ببیت. اے نیاما بازێن بێگناهے هم کُشگ بوتگ که گێشتر بلۆچانی شرترێن و لاهک‌ترێن مردم بوتگ‌اَنت. برے برے لهتێن مردما هۆنیانی هسابا گیپت و پاهۆَ دنت تانکه بلۆچانی نیاما گێشترێن ترس پێدا بکنت. رجیمئے گێشترێن کۆشست همے بوتگ که بلۆچ وت‌مان‌وتا بمڑنت و وتارا وت بکشنت تانکه نزۆر ببنت و هکومت بلۆچئے هلاپا وتی شومّێن سیاست و شۆنداتان دێما ببارت.

بلۆچستان استمانئے گل پاهۆ دئیگا گئیر انسانیێن کارے زانت که چه انسانی شهم و رهداریا ڈنّ اِنت، بلۆچستان استمانئے گل وتی برنامه و مراگشئے تها سکّ پاهۆ دئیگئے هلاپا اِنت؛ بلّ ترے هر جرم و مئیارے ببیت بله آییئے سزا پاهۆ نه‌اِنت.

بلۆچستان استمانئے گل دُزّاپئے بندیجاها 11 مردێن و 1 جنێن بلۆچێئے پاهۆ دئیگا گئیر انسانی و سلّێن کارے زانت و په ترندی هکومتا مئیاریگَ زانت.

بلۆچستان استمانئے گلئے باسکان وتی دلپدردیا بلۆچ راج و پاهۆ داتگێن مردمانی کهۆل و دۆستانی کرّا پێشَ کننت و چَه جهانی هما گَل و رَمان که په انسانئے هکّ و اۆبالان جهدَ کننت دزبندیَ کنت که اێرانئے هکومتا په پاهۆئے بند کنگا زۆر بدئینت.

بلۆچستان استمانئے گل چَه دموکراتیکێن مُلکانَ لۆٹیت که وتی دیپلماتیکێن گند و نندان چَه اێرانئے رجیما بلۆٹنت که پاهۆئے سزایا په وتی سیاسی مکسدان کامرز مکنت.

بلۆچستان استمانئے گل جولای 2022

ویدئو و گپ کنۆک: ایرج افغانی

تظاهرات حزب مردم بلوچستان

استکهلم _ سوئد

16/07/2022

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا