بیانیه در مورد حمله موشکی به مراکز حزب دموکرات کردستان ایران و کومله زحمتکشان کردستان

مردم مبارز ایران
ساعت ٤٥:٨ دقیقه صبح امروز دوشنبه، ٢٣ آبان ١٤٠١ سپاە تروریست پاسداران جمهوری اسلامی ایران مجددن با زیر پا گذاشتن همه قوانین بینالمللی و حقوق بشری مراکز و مقرات حزب دموکرات کردستان ایران را هدف حمالت موشکی قرار داد.

در این حمله موشکی که ارتفاعات اقلیم کردستان نیز مورد هدف قرار گرفتهاند، تاکنون دو نفر از پیشمرگان حزب دموکرات شهید و چند پیشمرگ نیز مجروح شدەاند.
سپاە پاسداران همزمان با هدف قرار دادن مراکز حزب دموکرات، در مجاورت شهر کوی سنجق، مقرات کومله زحمتکشان کردستان در “زڕگویز” از توابع سلیمانیه را نیز هدف گرفته است که خوشبختانه خسارت جانی در بر نداشته است.

سومین حمله موشکی سپاە پاسداران به مراکز و مقرات احزاب سیاسی کردستان ایران در حالی صورت میگیرد که بیش از دو ماە است خیزشی سراسری که تمامیت جمهوری اسلامی را هدف گرفته، در ایران جریان دارد .

جمهوری اسلامی ایران در داخل با سرکوب و کشتار معترضان و در خارج نیز با استفاده از حمالت موشکی و پهبادهای موشک افکن علیه احزاب سیاسی کردستان ایران، واپسین تقال و تالشهایش را برای ادامه حاکمیت جهنمیاش مینماید .

اما همچنانکه همیشه ثابت کردەایم، آنها هرگز نخواهند توانست به ارادە حقخواهی و آزادیخواهی ما مردم فایق آیند. ایرانیان با همه رنگارنگی خود پیگیرانه، متحد تا سرنگونی این رژیم در سنگر مبارزات خواهند ماند.
مطمئنن مردم کردستان و دیگر مناطق ایران پاسخ درندگی، کشتار و حمالت جمهوری اسلامی را با تداوم اعتراضاتشان در خیابانهای سراسر ایران خواهند داد و اثبات خواهند کرد که ارادە آنها از سرکوب و ظلم دیکتاتور، قویتر است.

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

٢٠٢٢ نوامبر ١۴ / ١۴٠١ آبان ٢٣ دو

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا