فراخوان برای اعلام ميثاق با هدف دفاع از “حق زندگی”

ميثاق حق زندگی مبتنی بر مبنای نظری “بهره مندی از کليه حقوق” را جمعی از تشکلهای سياسی جمهوری خواه و دموکرات امضا کرده و به مردم ايران پيشنهاد میکنند برای آنکه يک ميثاق پايه ای عمومی در دوره ی مبارزه برای تغيير کليت (سرنگونی) حکومت “جمهوری اسلامی” و پس از آن تشکيل نظام سياسی دمکراتيک جايگزين باشد.

ارکان ميثاق عبارت اند از:

” بهره مندی از کليه حقوق جدا از گرايش سياسی، گرايش دينی، گرايش جنسی، گرايش عقيدتی، تعلق فرهنگی، زبانی و مليتی”

  • منع مطلق اعدام،
  • منع مطلق شکنجه جسمی و روانی،
  • پايبندی به رويه ی قضايی عادلانه، شفاف و شکايت پذير، بدون هيچ استثنايی.

امضاکنندگان اين ميثاق:

١- متعهد میشوند بهره مندی از کليه حقوق جدا از گرايش سياسی، گرايش دينی، گرايش جنسی، گرايش عقيدتی، تعلق فرهنگی، زبانی و مليتی.

٢- متعهد میشوند مجازات اعدام و سلب حق حيات را برای هيچ انسانی سزاوار ندانند و عليه اين کيفردهی مبارزه کنند.

هيچ انسانی حتّی اگر مجرم تشخيص داده شود، با هر تابعيتی، با هر گرايش جنسی، دينی و سياسی، و مليتی با هر پيشينهای نبايد از حق زندگی محروم شود.

٣ – متعهد میشوند شکنجه، اذيت و آزار جسمی و روانی را ناموجه و ممنوع، واعتراف گيری زير شکنجه را بی اعتبار بدانند

۴- متعهد میشوند به رويه ی قضايی پايبند باشند، اختلاف نظر سياسی و عقيدتی را بهانه ی اتهام زنی قرار ندهند و حقوق برابر سزاوار همگان را بنابر سليقه ی و مصلحت گروه خود پايمال نسازند.

۵- متعهد میشوند

در هر جايی که باشند، داخل مرزهای کشور ايران يا خارج از آن، و بر هر موضع سياسی که باشند، موافق يا مخالف حکومت زمان خود باشند يا حامی آن، تا زمانی که به صورت صريح و علنی امضايشان را پس نگرفته باشند، متعهد بر سر اين ميثاق بمانند.

امضای اين ميثاق به معنی موافقت برسر اصل “بهره مندی از کليه حقوق، مصونيت جسمی و روانی همگان و احترام به شأن انسان به عنوان انسان است”، بنيادی که مبنای مجموعه ی موسوم به اعلاميه جهانی حقوق بشر و کنوانسيونهای الحاقی آن است.

کنگره مليتهای ايران فدرال

همبستگی فراگير برای آزادی و برابری در ايران

سه شنبه ١٠ مرداد ١٤٠٢

اول اگوست ٢٠٢

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا