هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد / حزب مردم بلوچستان

هر سال مراسم مربوط به “روز جهانی زن” در کشورهای مختلف برگزار می‌شود. هشتم مارس روزی است که به صورت نمادین برای تأکید بر حقوق زنان و انتقاد از تضییع این حقوق در برخی کشورها تعیین شده است. روز زن نشان دهنده عزم راسخ و فداکاریهای بیباکانه زنان آگاه و پیشرو برای احقاق حقوق خود از جمله داشتن حق رای، حق تحصیل، حق انتخاب کردن، حق انتخاب شدن و حق شرکت کردن در زندگی اجتماعی- سیاسی جامعه است.

از آغاز شروع جنبش زنان در سال ۱۹۰۸ میلادی در نیویورک این جنبش توانسته است بسیاری از خواسته های مهم از جمله حق برابری زن و مرد را در جوامع دمکراتیک بدست آورد. زنان در کشورهای در حال رشد و بخصوص در کشورهایی که دین و دولت از یکدیگر جدا نیستند همچنان از نابرابری اجتماعی-سیاسی، قضایی و حقوقی رنج میبرند. با تلفیق قوانین دینی در قوانین حقوقی و قضایی در این کشورها، زنان از ابتدایی ترین حقوق انسانی شان در مقایسه با جوامع پیشرفته محروم و بعنوان شهروندان درجه ۲ محسوب میشوند.

با سقوط رژیم شاهنشاهی زنان امیدوار به استقرار دمکراسی، رفع تبعیض و نابرابری جنسیتی و احترام به شان و منزلت انسانی با حقوق برابر با مردان بودند که با سد آهنین قوانین زن ستیز رژیم استبدادی آخوندها مواجه شدند. جمهوری اسلامی ایران با گنجاندن موازین ضد زن در قانون اساسی و تصویب قوانین قضایی- حقوقی که بر اساس آن تبعیض آشکار بین زن و مرد روا داشته میشود و نیز با اجرای قانون حجاب اجباری که وسیله ای برای عقب نگاهداشتن زنان در حوزه فعالیتهای اجتماعی میباشد خود را در ردیف ستمکارترین نظامھاى قرن به ثبت رسانده است. سنگسار فجیع ترین و غیر انسانی ترین شکل مجازات زن هنوز هم در رژیم جمهوری اسلامی رواج دارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان از حق داشتن مقامات بالای سیاسی و حقوقى محرومند و نیز هیچ زنی نمیتواند به بالاترین مقام رهبری کشور، مقام قضایى و دینی برسد. در بسیاری از موارد حقوقى از جمله شهادت حقوقی، وراثت و خونبها حقوق زنان نصف مردان به حساب می آید.

بخش انکارناپذیر مبارزات دمکراسی خواهانه کنونی در ایران بر دوش زنان مبارزی است که برای رسیدن به دمکراسی و حقوق برابر مبارزه می کنند. امسال هشتم ماه مارس در ایران تحت الشعاع فعالیت های منتسب به “دختران خیابان انقلاب” است که با حجاب اجباری مخالفت می کنند. جمھورى اسلامى ایران تداوم حیات ننگین خود را در اعمال سیاستھا و قوانین تبعیض آمیز جنسى، ملى و مذھبى یافته و با سماجت ھر چه بیشتر تلاش در عدم ھمبستگى و وحدت و به بیان دیگر سعى در ایجاد تفرقه و نفاق میان فعالین برابرى خواه دارد اما اکنون که عصر آگاھى و اطلاعات میباشد زنان، بیش از پیش به حقوق خود آشنا شده و برای به دست آوردن آن بپا خواسته و همواره با به چالش کشیدن نظام برای رسیدن به حقوق خود مبارزه را ادامه داده اند.

در این میان زنان بلوچ بدلیل عقب نگاه داشته شدن ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بلوچستان و دید امنیتی رژیم ایران، از کار سازمانها و مراکز و نھادھاى مدافع حقوق زنان بلوچ ممانعت میشود. بنابراین زنان بلوچ علاوه بر ستم جنسی از ستم ملی نیز رنج میبرند. بدلیل نبود امکانات آموزشی درصد بالایی از زنان بلوچ از آموزش محروم شده اند. تعداد زنان مشغول به کار در ادارات دولتی بسیار محدود است و در پستهای تصمیم گیرنده دولتی نیز نمی توانند حضور پررنگی داشته باشند، بدین سان آنها به شھروندان درجه دوم و سوم تبدیل شده اند. در جوامعی مانند بلوچستان که میزان آگاهی و حق طلبی زنان به سبب عوامل عدیده ای مانند سنتهای دست و پا گیر، نگاه تنگ نظرانه، تعصبات و بینش های خرافاتی امکان رشد و ترقی مناسب را کمتر پیدا کرده است، زنان مورد ستم بیشتری قرار میگیرند.

با وجود همه این اجحافات زنان بلوچ بخوبی نشان داده اند که نه تنها شایستگی برابری با مردان دارند بلکه در بعضی از موارد توانایی بیشتری نیز دارند. مادر میر کَمْبَرْ، مادر دؤدا و بالانچ، بانلی مادر ملک میران و گل بی بی خواهر دادشاه و بسیاری دیگر از شیرزنان بلوچی بوده اند که صلاحیت و شایستگی خود را در میدان مبارزه پا به پای مردان بلوچ نشان داده و آنرا به اثبات رسانده اند. در حال حاضر بسیاری از زنان و دختران آگاه و تحصیلکرده بلوچ با وجود تبعیض به مدارجی دست یافته و در بسیاری از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پا به پای مردان بلوچ شرکت فعال دارند.

این جای بسی خوشحالی است که جامعه زنان بلوچستان بدنبال بازیافت هویت خود هستند و حاضر به تسلیم شدن در مقابل قوانین و سنن زن ستیزانه جامعه و رژیم آخوندی نمیباشند.

حزب مردم بلوچستان که براى رفع ھر گونه تبعیض نژادى، ملى، زبانى، فرھنگى و جنسى مبارزه میکند در برنامه و اساسنامه خود درباره “برابری کامل حقوق زن و مرد در همه زمینه ها و حمایت از تشکلات زنان و مبارزه با تبعیضات جنسی” با صراحت تاکید کرده است. حزب مردم بلوچستان بر این باور است که زنان نیمی از جمیعت ھر ملتى را تشکیل میدهند که باید از حقوق برابر در تمام عرصه ها با مردان برخوردار باشند. رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچ و یا ھر ملت دیگرى بدون مبارزه دوشادوش زنان و مردان و تأمین حقوق برابر و انسانى زنان با مردان در جامعه اى دموکراتیک امکان پذیر نیست. ضرورت پیوند سازمان یافته و ناگسستنى در مبارزه براى رفع ستم از زنان و مبارزه برای رفع ستم ملی از آنجا ناشى میشود که ھر دو مبارزه برابرى طلبانه و رھایى بخش از جامعه استبداد زده هستند که ھیچکدام به تنھایى قادر به شکست دیو استبداد قرون وسطایى و نھادینه کردن دموکراسى در جامعه نخواھند بود.

حزب مردم بلوچستان فرا رسیدن سالروز جھانى و تاریخى  ’’زن‘‘ را به شیرزنان و شیرمردان مبارزى که براى برابرى حقوق انسانى زنان با مردان مبارزه میکنند را شادباش گفته و به جان باختگان این مبارزه برابرى طلبانه درود میفرستد.

حزب مردم بلوچستان

۸ مارس ۲۰۱۹

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا