۸ مارس روز همبستگی زنان جهان گرامی باد

۸ مارس روز همبستگی زنان جهان گرامی باد

هشتم مارس روزجهانی هبستگی زنان و مبارزه آنها برای دستیابی به حقوق برابربا مردان و رفع ستم جنسی است. روز جهانی زن نشان دهنده عزم راسخ و فداکاریهای بى باکانه زنان آگاه وپیشرو برای احقاق حقوق خود ازجمله داشتن حق رای، حق تحصیل، حق انتخاب، حق انتخاب شدن و حق شرکت کردن در زندگی اجتماعی- سیاسی جامعه است.

 ازآغاز شروع جنبش زنان در سال ۱۹۰۸ میلادی در نیویورک این جنبش توانسته است بسیاری از خواسته های مهم از جمله حق برابری زن و مرد را در جوامع دمکراتیک بدست آورد. زنان در کشورهای در حال رشد و بخصوص در کشورهایی که مذهب و دولت از یکدیگر جدا نیستند هچنان از نابرابری اجتماعی-سیاسی، قضایی و حقوقی رنج میبرند. با تلفیق قوانین مذهبی درقوانین حقوقی و قضایی دراین کشورها، زنان از ابتدایی ترين حقوق انسانی شان در مقايسه با جوامع پيشرفته محروم و بعنوان شهروندان درجه ۲ محسوب میشوند. جمهوری اسلامی ایران با گنجاندن موازین ضد زن در قانون اساسی و تصویب قوانین قضایی- حقوقی که بر اساس آن تبعيض آشکار بين زن و مرد روا داشته ميشود و با اجرای حجاب اجباری که وسیله ای برای عقب نگاهداشتن زنان در حوزه فعالیتهای اجتماعی است خود را در رديف ستمکارترين نظامھاى قرن به ثبت رسانده است۰ سنگسارفجیع ترین وغیر انسانی ترین شکل مجازات هم اکنون هم در رژیم جمهوری اسلامی رواج دارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان از حق داشتن مقامات بالای سیاسی و حقوقى محرومند. هیچ زنی نمیتواند به بالاترین مقام رهبری کشور، مقام قضايى و مذھبى در جمهوری اسلامی برسد. در بسیاری از موارد حقوقى از جمله شهادت حقوقی، وراثت و خونبها  حقوق زنان نصف مردان به حساب می آید .

زنان بلوچ در شرایطى به مراتب بدتر به سر میبرند. بدلیل عقب نگاه داشته شدن ساختاراقتصادی و اجتماعی جامعه بلوچستان و دید امنیتی دولت، از کار سازمانها و مراکز و نھادھاى مدافع حقوق زنان بلوچ ممانعت میشود۰ در چنین شرایطی زنان بلوچ علاوه بر ستم جنسی از ستم ملی نیز رنج میبرند. بدليل نبود امکانات آموزشی درصد بالایی از زنان بلوچ از آموزش محروم شده اند . تعداد زنان مشغول به کار در ادارات دولتی بسیار محدود است و درپستهای تصمیم گیری صفر که بدين سان آنها به شھروندان درجه دوم وسوم تبدیل شده اند.

بخش چشمگیر مبارزات دمکراسی خواهانه کنونی در ایران بر دوش زنان مبارزی که برای رسیدن به دمکراسی و حقوق برابر مبارزه می کنند است.

جمھورى اسلامى ايران تداوم حيات ننگين خود را در تداوم اعمال سياستھا و قوانين تبعيض آميز جنسى، ملى و مذھبى يافته و با سماجت ھر چه بیشتر تلاش در عدم ھمبستگى و وحدت و به بيان ديگرسعى درايجاد تفرقه و نفاق ميان فعالين برابرى خواه اين سه ميدان دارد۰ خوشبختانه در دورانى بسر ميبريم که عصر آگاھى و اطلاعات نام گرفته است . درعصرآگاهی رسانی و اطلاعات زنان سریعاً به حقوق خود آشنا میشوند وبرای به دست آوردن آن بپا میخیزند.

با سقوط رژیم شاهنشاهی زنان امیدوار به استقرار دمکراسی، رفع تبعیض و نابرابری جنسیتی و احترام به شان و منزلت انسانی با حقوق برابر با مردان بودند که با سد آهنین قوانین زن ستیز رژیم استبدادی آخوندها مواجه شدند. زنان همواره با به چالش کشیدن نظام برای رسیدن به حقوق خود مبارزه را ادامه داده اند.

در جوامعی مانند بلوچستان که میزان آگاهی و حق طلبی زنان به سبب عوامل عدیده ای مانند سنتهای دست وپا گیر، نگاه تنگ نظرانه، تعصبات بیجا و بینش های خرافاتی امکان رشد و ترقی مناسب را پیدا نکرده است ، زنان مورد ستم بیشتری قرار میگیرند. با وجود همه این اجحافات زنان بلوچ بخوبی نشان داده اند که شایستگی برابری با مردان را دارند و در بعضی از موارد شایستگی بیشتری از مردان دارند.

مادر میر کَمْبَرْ، مادر دؤدا و بالانچ، بانلی مادر ملک میران و گل بی بی خواهر دادشاه از شیرزنان بلوچی بوده اند که صلاحیت و شایستگی خود را در میدان مبارزه پا به پای مردان بلوچ نشان داده وآنرا به اثبات رسانده اند. در حال حاضربسیاری از زنان و دختران آگاه و تحصیلکرده بلوچ با وجود تبعیض به مدارجی دست یافته و در بسیاری از فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی پا به پای مردان بلوچ شرکت فعال دارند. این جای بسی خوشحالی است که جامعه زنان بلوچستان هویت خود را باز یافته و حاضر به تسلیم شدن در مقابل قوانین و سنن زن ستیزانه جامعه و رژیم آخوندی نیستند.

حزب مردم بلوچستان که براى رفع ھر گونه تبعيض نژادى، ملى، زبانى، فرھنگى و جنسى مبارزه ميکند. حزب در برنامه و اساسنامه خود در باره ” برابری کامل حقوق زن ومرد در همه زمینه ها و حمایت از تشکلات زنان ومبارزه با تبعیضات جنسی” با صراحت تاکید کرده است. حزب ما بر این باور است که زنان نیمی از جمیعت ھر ملتى را تشکیل میدهند که باید از حقوق اجتماعى برابر در تمام عرصه ها با مردان برخوردار باشند. رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچ و يا ھر ملت ديگرى بدون مبارزه دوشادوش زنان ومردان و تأمين حقوق برابروانسانى زنان با مردان در جامعه اى دموکراتيک امکان پذیر نیست۰

ضرورت پيوند سازمان یافته و ناگسستنى در مبارزه براى رفع ستم از زنان و مبارزه برای رفع ستم ملی از آنجا ناشى ميشود که ھر دو مبارزه برابرى طلبانه و رھايى بخش در جامعه اى استبداد زده هستند که ھيچکدام به تنھايى قادر به شکست ديو استبداد قرون وسطايى ونھادينه کردن دموکراسى در جامعه نخواھند بود۰

حزب مردم بلوچستان فرا رسيدن سالروز جھانى و تاريخى  ’’ روز زن ‘‘ را به شيرزنان و شير مردان مبارزى که براى برابرى حقوق انسانى زنان با مردان مبارزه ميکنند را شادباش گفته و به جان باختگان اين مبارزه برابرى طلبانه درود ميفرستد۰

 

 حزب مردم بلوچستان

 8 مارس 2018

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا