۸ مارس روز همبستگی زنان جهان گرامی باد

حزب مردم بلوچستان فرا رسيدن سالگرد اين روز جھانى و تاريخى را به زنان ومردان مبارزى که براى تأمين برابرى حقوق انسانى زنان با مردان مبارزه ميکنند شادباش می گوید

۸ مارس روز همبستگی زنان جهان گرامی باد

هشتم مارس روزجهانی هبستگی زنان و مبارزه آنها برای دستیابی به حقوق برابربا مردان و رفع ستم جنسی می باشد. تاریخ روز جهانی زن نشان دهنده عزم راسخ و فداکاریهای بى باکانه زنان آگاه وپیشرو برای احقاق حقوق خود از جمله داشتن حق رای، حق تحصیل، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، و حق شرکت کردن در زندگی اجتماعی-سیاسی جامعه میباشد. از شروع جنبش زنان در سال ۱۹۰۸ میلادی در York New تا ھم اکنون این جنبش توانسته است بسیاری از خواستهای مهم از جمله برابری زن و مرد را در جوامع دمکراتیک بدست آورد. زنان در کشورهای در حال رشد و خاصا کشورهایی که مذهب و دولت از یکدیگر جدا نیستند همچنان از نابرابری اجتماعی-سیاسی، قضایی و حقوقی رنج میبرند.
با تلفیق قوانین مذهبی در قوانین حقوقی و قضایی دراین کشورها، زنان از ابتدایی ترين حقوق انسانی شان در مقايسه با جوامع پيشرفته محروم و بعنوان شهروندان درجه ۲ محسوب میشوند . جمهوری اسلامی ایران با گنجاندن موازین ضد زن در قانون اساسی و تصویب قوانین قضایی-حقوقی که بر اساس آن تبعيض آشکار بين زن و مرد روا داشته ميشود ، خود را در رديف ستمکارترين نظامھاى قرن 21 در بعد جھانى به ثبت رسانده است.
سنگسار که از تنبیهات بسیار سخت و غیر انسانی است در رژیم جمهوری اسلامی رواج دارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان از حق داشتن مقامات بالای سیاسی و حقوقى محرومند. هیچ زنی هرگز نمیتواند به بالاترین مقام رهبری کشور، مقام قضايى و حتى مذھبى در جمهوری اسلامی برسد و ھمچنان از نظر حقوقى زنان نصف مردان باقى خواھند ماند.

زنان بلوچ در شرایطى به مراتب بدتر قرار دارند که بعلت عقب نگه داشته شدن ساختاراقتصادی و اجتماعی جامعه بلوچستان از وجود سازمانها و مراکز و نھادھاى مدافع حقوق زنان بلوچ هیچ خبری نیست۰ در چنین شرایطی زنان بلوچ علاوه بر ستم جنسی ازتبعات رايج و حاکم ستم ملی نیز رنج میبرند و بدليل نبود امکانات آموزشی، جمیعت زیادی از زنان بلوچ از سواد خواندن و نوشتن محرومند و تعداد زنان مشغول به کار در ادارات دولتی بسیار محدود بوده وتعداد آنها در پستهای سیاسی صفرمیباشد و بدين سان تبديل به شھروندان درجه سوم گشته اند.

بخش چشمگيرى از مبارزان نھضتى را که ھم اکنون در جامعه ايران براى به دست آوردن حقوق دموکراتيک نضج گرفته است را شير زنان پيشرو و مترقى اى تشکيل ميدھند که پايدارى خود را در اين مقاومت و مبارزه با خون خود در طى تاريخ به ثبت رسانده اند.
جمھورى اسلامى ايران که تداوم حيات ننگين خود را در تداوم اعمال سياستھا و قوانين تبعيض آميز جنسى، ملى و مذھبى يافته است، با سماجت ھر چه تمامتر تلاش در عدم ھمبستگى و وحدت، يا به بيان ديگرسعى در ايجاد تفرقه و نفاق ميان فعالين برابرى خواه اين سه ميدان ميباشد۰ خوشبختانه در دورانى بسر ميبريم که عصر آگاھى و اطلاعات نام گرفته است۰ عصرى که ھمه اقشار، طبقات و گروه ھاى انسانى با سرعت ھر چه بيشتر به حقوق حقه خود واقف و آگاه ميگردند۰ عصرى که ھرگونه تبعيض آشکار و نھان سياسى و اجتماعى توسط فرھنگھاى عقب مانده و مستبدان قرون وسطايى کشورى را ھر روز روشن تر از ديروز براى عقب مانده ترين توده ھاى مردم ملموس نموده است.

حزب مردم بلوچستان که براى رفع ھر گونه تبعيض نژادى، ملى، زبانى، فرھنگى و جنسى مبارزه ميکند، در برنامه و اساسنامه خود در باره ” برابری کامل حقوق زن ومرد در همه زمینه ها و حمایت از تشکلات زنان ومبارزه با تبعیضات جنسی” با صراحت تاکید کرده است. حزب ما بر این اعتقاد است که زنان نیمی از جمیعت ھر ملتى را تشکیل میدهند که باید از حقوق اجتماعى برابر در تمام عرصه ها با مردان برخوردار باشند و رسیدن به حاکمیت ملی مردم بلوچ و يا ھر ملت ديگرى بدون مبارزه دوشادوش و تأمين حقوق برابر و انسانى زنان با مردان در جامعه اى دموکراتيک امکان پذیر نیست.

ضرورت پيوند محکم و ناگسستنى در مبارزه براى رفع ستم از زنان و مبارزه برای رفع ستم ملی از آنجا ناشى ميشود که ھر دو مبارزه، برابرى طلبانه و رھايى بخش در جامعه اى استبداد زده اند که ھيچکدامشان به تنھايى قادر به شکست اين ديو استبداد قرون وسطايى ونھادينه کردن دموکراسى در جامعه نخواھند بود.

حزب مردم بلوچستان فرا رسيدن سالگرد اين روز جھانى و تاريخى را به شير زنان و شير مردان مبارزى که براى تأمين برابرى حقوق انسانى زنان با مردان در جوامع و فرھنگھاى مردسالار مبارزه ميکنند شادباش گفته و به جان باختگان اين مبارزه برابرى طلبانه درود ميفرستد.

حزب مردم بلوچستان
8 مارچ 2015

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا