بلوچستان به کدام سوخواهد رفت ؟ ایرج افغانی

این سؤالیست اساسی که دراذهان تمامی مردم بلوچستان ودرواقع ازدغدغه های ملت بلوچ در دوره های مختلف بوده است.

بلوچستان به کدام سوخواهد رفت ؟

ایرج افغانی

این سؤالیست اساسی که دراذهان تمامی مردم بلوچستان ودرواقع ازدغدغه های ملت بلوچ در دوره های مختلف بوده است.

همیشه این ملت زخم خوردهٔ تاریخ ازسوی حاکمان ایران وپاکستان متحمل شدیدترین دردها بوده وهست وحکومت فعلی ایران که حکومتی مذهبی ونظامی است باشدیدترین روشهای ایدئولوژیک وامنیتی نظامی به جان مردم بی دفاع بلوچ افتاده وازشدیدترین روشهای سرکوب علیه مردم دریغ نمیکند.

این روشیست که حکومت نظامی مذهبی پاکستان هم علیه مردم ستمدیدهٔ بلوچستان شرقی ازآن استفاده کرده ومیکند .حکومت پاکستان با اعمال شدیدترین فشارهای اقتصادی وغارت تمامی منابع زیرزمینی ازجمله گاز وانتقال آن از طریق لوله ازبلوچستان شرقی به ایالتهای خود بدون اینکه مردم بلوچ کمترین بهره ای ازاینهمه منابع سرزمینشان ببرند درفقر مطلق بسرمیبرند وحتی برای پخت وپزوتولید گرما ازهیزم استفاده میکنند.

اینهمه فشارباعث نارضایتی ونفرت شدید درمردم شده اما حکومت جنایتکارپاکستان باربودن بیش ازهیجده هزارنفرازجوانان بلوچ وانتقال آنان به مکانهای نامعلوم که خانواده هایشان ازسرنوشت عزیزانشان کمترین اطلاعی ندارند وگاهاً اجسادسوزانده شدهٔ عزیزانشان را درگورهای دستجمعی می یابند، آن حس تنفردرذهنشان به اوج میرسد وملت بلوچ نمیتواند آینده روشنی برای خویش ترسیم کند.

مردم بلوچستان غربی هم از این قاعده مثتثنی نیستند و ازروزی که بلوچستان به اشغال اشغالگران ایرانی درآمد ملت بلوچ جز تحقیروتبعیض وفقرومحرومیت ازتمامی حقوق خویش چیزدیگری راتجربه نکرده همچنین بعدازانقلاب پنجاه وهفت ایران وباوعده های دروغین خمینی دولتهایی که با شعارمحرومیت زدایی روی کار آمدند علاوه برآنکه دربلوچستان که دهه های متمادی به عنوان محرومترین استان شناخته میشد هیچ فقرو محرومیتی زدوده نشد بلکه محرومیت آن هزاران برابرشد وتاکنون فقر وبیکاری بیداد میکند وفشارهای اقتصادی ازیکسو وتبعیضهای ملی ومذهبی وکشتارفله ای جوانان توسط سپاه ونیروهای نظامی وانتظامی ودیگرنیروهای امنیتی ازسویی دیگر چهرهٔ بلوچستان را تیره وتار نموده است.

کاندیداهای جناح های حاکمیت چه اصولگراوچه اصلاح طلب درهردوره ازانتخابات باوعده وعیدهای دروغین توانسته اند مردم بلوچستان را جهت کسب آراء فریب دهند. لازم به ذکراست که آقای سیدمحمد خاتمی که رهبراصلاحات درایران به شمار می آید درهردو دوره انتخابات ریاست جمهوریش بنا بر آمار وزارت کشور وی توانست اکثریت آراء مردم بلوچستان را کسب کند که بالاترین درصد آراء نسبت به جمعیت تمامی استانها بود. اما با اینحال درزمان ریاست جمهوری وی ارتش پاکستان درمنطقهٔ مرزی بین ایران وپاکستان درچند کیلومتری مرز پیشین اقدام به آزمایش هسته ای کرد اما آقای خاتمی به این آزمایش خطرناک هسته ای هیچ نوع اعتراضی به دولت پاکستان نکرد وفقط دریکی ازروزنامه های ایران به مردم مرزنشین هشداردادند که ازمیوه های منطقه که ممکن است به مواد رادیواکتیوآغشته باشند استفاده نکنند.

اینهمه تحقیر وبی توجهی وفریب وسرکوب وخشونت بی حد وحصر جزنا ا میدی ثمری دیگرببار نخواهد آورد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا