به اعتصاب عمومی و سراسری بر علیه حکومت اسالمی بپیوندیم

تداوم جنبش اعتراضی در شهرهای ایران، علیرغم سرکوب شدید، تیراندازی، دستگیری و ضرب و شتم مردم معترض در
خیابانها از یک سو و همپیوندی مردم سراسر ایران با شعارهائی چون »کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران«، »کردستان
تا تبریز، صبر مردم شد لبریز« از سوی دیگر، آنچنان تقویت شده است که حکومت اسالمی را به شدت بحرانی کرده و
سردمداران حکومت را چنان خشمگین که در تالشی عبث و از سر استیصال و برای تحت الشعاع قرار دادن اعتراضات مردم،
بمباران اردوگاههای احزاب کرد در اقلیم کردستان را آغاز کردهاند. این اردوگاهها محل زندگی و کار خانوادههائی هستند که
برای فرار از فشار و دستگیری و زندان مامورین حکومت اسالمی، به آن سوی مرزها پناه برده و در این اردوگاهها ساکنند. در
این حمالت کور و وحشیانه، مدارس و درمانگاهها و منازل مسکونی بمباران شده است، تا کنون 18 نفر کشته شده و بسیاری
زخمی شدهاند. ویدئو نوزادی که در پی کشته شدن مادرش در جریان بمبارانها، زخمی بدنیا آمده، در فضای مجازی میگردد و
شاهدی است بر وحشیگری و خشونت بی مرز این رژیم ددمنش.
در پی این حمالت »مرکز همکاری احزاب کردستان ایران« برای روز شنبه فراخوان به اعتصاب عمومی داده و »از همه
مردم مبارز ایران، جریانات سیاسی و شخصیتها در سراسر ایران خواسته است با اعتراض سراسری از مردم کردستان پشتیبانی
نمودە و یورش تروریستی به اردوگاه های احزاب سیاسی کردستان ایران را محکوم کنند.«
ما سه ائتالف سیاسی ضمن محکوم کردن بمباران پایگاههای أحزاب کرد در اقلیم کردستان عراق و کشته شدن هموطنان بیگناه،
از کلیه مراکز بینالمللی میخواهیم که به هر وسیله ممکن جلوی این تهاجم حکومت اسالمی به خاک اقلیم عراق را به گیرند.
هممیهنان گرامی
برای ادامه جنبش اعتراضی تنها حضور در خیابانها کافی نیست، بلکه این حضور مداوم باید با اعتصابات عمومی در تمامی
عرصههای اجتماعی و از سوی تمامی اقشار مردم همراه شود. مطالبات کار باید با مطالبات اجتماعی همراه شود تا به نیروئی
عظیم و شکستناپذیر تبدیل شود.
ما همچنین با پشتیبانی از فراخوان به اعتصاب برای روز شنبه، همه مردم سراسر ایران، کارگران و زحمتکشان، معلمان،
دانشجویان و دانشآموزان، کارمندان و کسبه و…همه آحاد مردم ایران دعوت میکنیم تا با اعتصاب بزرگ و سراسری خود، نه
فقط یکپارچگی این ملت در مقابل حکومت اسالمی را به نمایش گذاریم، بلکه راه رهائی از این بختک شوم و رسیدن به آزادی
و دمکراسی و برابری را کوتاه کنیم.
کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دمکراسی خواهان ایران
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران
2022 سپتامبر 29 – ۱۴۰۱ مهر 7

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا