سردار اتائُلّاه هان مێنگلئے بێران بئیگ په بلۆچ راجا مزنێن تاوانے / بلۆچستان اُستمانئے گل

     

بلۆچستان اُستمانئے گَلئے باسک سردار اتائُلّاه هان مێنگلئے بێران بئیگا په راجا مزنێن تاوانے زاننت و اے بارئوا وتی دلپدردیا بلۆچ راج، واجهئے کهۆل، بلۆچستان نشنال پارٹیئے باسک و هدامُرزیئے دۆزواهانی کرّا پێشَ کننت.

سردار اتائُلّاه هان چه رۆدراتکی بلۆچستانئے هما سیاسی جنرئیشنا اَت که مان آییا گئوس بکش بزنجو، هئیر بکش مری و اکبر بُکٹی وڑێن مزنێن سیاسی رهدربر و بلۆچئے دۆزواه هئوار اتنت.

واجهارا مزنێن سیاسی زانت و جُهلانکێن دیدانکے هست‌اَت و راجدۆستیا کم‌ّ‌ مٹّێن رهدربرے اَت.

آییا وتی سجّهێن پُر برکتێن اُمرا په بلۆچستانئے مردمانی اۆبال و نپ و سیتّا جُهد کرت و تان وتی زندئے گُڈّی ساهت و وهدان چه اے مکسدا چَکّ و پد نبوت.

بلۆچستان اُستمانئے گلئے باسک وتارا اے مزنێن گَما شریدارَ زاننت و امێتَ کننت بلۆچ راجئے نۆکێن نَسل په واجهئے مُرادانی پوره کنگا وتی جُهدان جاری و مدام آییئے یات و یاتمانا زندگ بدارنت.

بلۆچستان اُستمانئے گل

سپتمبر 2021

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا