نمايش “انتخابات مجلس قانونگزاری” در نظام جمهوری اسلامی ايران

حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام جمھورى اسلامى ايران تحت قانون اساسی موجود وسطح بالاى فساد سياسى، اجتماعى و ادارى حاکم ، که “نابرابری” مردمان ايران و دسته بندی آنان را به “خودی” و “غير خودی” نهادينه کرده است، قادر به برقرارى برابری ميان مردمان ايران، تأمين آزادی بيان و عقيده، تشکيل آزادانه احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی نيست و ناتون تر از آن است که تن به انتخاباتى آزاد و دموکراتيک بر مبناى معيارھاى شناخته شده جھانى بدھد۔ تحت چنين شرايطی، برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان به مانند دوره های پيشين، نمايش مضحکه آميزى بيش نيست و قصدى جز تأمين “مشروعيت کاذب” مورد نياز خود ندارد ۔

نمايش “انتخابات مجلس قانونگزاری” در نظام جمهوری اسلامی ايران

 

نظام جمهوری اسلامی ايران اگر باور به تغيير و تحولات سياسی وپويايی جامعه از کانال “نمايندگان مردم “در مجلس قانونگزاری کشور داشت، هرگز اجازه برگزاری انتخابات را نميداد۔ انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان نمايشى است که رژیم برای مشروع نشان دادن خود طی 37 سال عمر خود با مردم ایران انجام داده است، واین بازی تا آنگاه که نظام حاکم بر سرنوشت مردم ايران است همچنان ادامه دارد.
شرايط برگزاری انتخابات پيش رو نيز همانند انتخابات های پيشين ، با شرايط انتخابات آزاد و دموکراتيک و براساس معيارهای شناخته شده بين المللی وکنوانسيونهای سازمان ملل که دولت ايران خود از امضاء کنندگان آن است، فرسنگها فاصله دارد۔ شرايطى که در آن، احزاب سياسى گوناگون و مخالف 180 درجه اى ھمديگر، کانديداھاى اقشار اجتماعى و اصناف مختلف و فعالين سياسى منفرد، ضمن داشتن آزاديھاى دموکراتيک، از حقوق مساوى در استفاده از ميدياى موجود دولتى و غير دولتى بھره مند و تحت حمايت دولت بدور از ھر گونه ھراسى به رقابت سالم و آگاھى رسانى به مردم ميپردازختند۔
سران و رده های بالای حکومتگران اين نظام تماميت خواه و بدوی نزديک به 4 دھه ميباشد که علناً به غارت و دزدی و ويرانی سرمايه های مالی و قلع و قمع و فراری دادن سرمايه های معنوی کشور مشغول ميباشند۔ جهت تداوم اين چپاول و داشتن “مشروعيتى کاذب” از سوى مردم، خود را مجبور به برگزاری “نمايشی” از انتخابات مى بينند۔ گردانندگان اين تٸاتر با استفاده از اهرم “شورای نگهبان” مطيع ولى فقيه، فقط کانديداهايی را اجازه عبور از صافی گزينش ميدھند که مدافع نظام حاکم و حامی بی چون و چرای خط ولی فقيه باشند۔
اين بار نيز چون هميشه جهت کسب مشروعيت ظاهری با استفاده ازشگردهای خاص، جو اجتماعی و سياسی ايران را با فلسفه انتخاب میان بد وبدتر، هيجان زده ومردم را در چرخه اين گردونه بظاهر رقابت آميز، سرگردان نموده اند۔ تا جائيکه ولی فقيه حتی از مخالفان نظام خود ميخواهد که که در اين نمايشنامه به پای صندوق های رأی رفته و با رأی دادن به نمايندگان انتصابی ولی فقيه، نقش خود را در مشروعيت بخشيدن به اين نظام اجرا نمايند۔ کدام مشروعيت؟ نظامی که ولی فقيه آن نماينده خدا بر زمين است نيازی به تأييد و مشروعيت از سوی مردم، مردمی که بايد مقلّد و پَيرو بی چون و چرای آن باشند، ندارد۔ اما ولی فقيه برای معاملات سياسى و اقتصادى بين المللی، شديدا نيازمند به اين مشروعيت است زيرا که با به رُخ جهانيان کشاندن آن، انتظارکسب امتيازات گوناگون سياسی و اقتصادی از جهان خارج دارد، و از جمله ميتواند با پُز اين مشروعيت کاذب پس از 6 سال خواهان لغو مآموريت گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد که هرگز اجازه ورود او را به ايران ندادند، باشند۔
مدت زيادی برای پايان تئاتر نمايش انتخاباتی دوره دهم مجلس شورای اسلامی در ايران باقی نمانده است۔ در نظامی که رئيس جمهور مثلامنتخب کشورقادر به انجام کاری خارج از منويات ولی فقيه نيست، چه انتظاری از نمايندگان منطقه ها و حوزه های مختلف کشور در مجلس ميتوان داشت؟
آيا نمايندگان منتخب از ميان مردم بلوچستان و سيستان در دوره های پيشين مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نظام، توانسته اند نقشی در جهت کاهش آمار های بالای بيکاری، بيماری و اعتياد جوانان داشته باشند؟ آيا توانسته اند در تغيير نگاه نظامی و امنيتی حاکمان تهران بر مناطق بلوچ نشين توفيقی حاصل نمايند؟ آيا در جهت رفع تبعيضات زبانی و فرهنگی بر ملت بلوچ و تخفيف تبعيضات وتنش های مذهبی در منطقه توانسته اند نقشی سازنده ايفا کنند؟ آيا در مقابل سياست ها وشگردهای گوناگون رژيم حآکم در راستاى محو هويت ملّی بلوچ و حذف نام بلوچستان از نقشه ايران توانسته اند نقشی باز دارنده ايفا نمايند؟
نتيجه کاوش و واکاويهای ميدانی سرتاسر ايران و بالخصوص جامعه بلوچستان در مورد پاسخ به سؤالات فوق، آشکاراً ناکارآمدی بازيگران اين نمايش را به اثبات رسانده است ، زيرا که گردانندگان اين تئاتر، حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را با تمام قدرت در زير چکمه های قداره بندان و اسلحه بدوشان خود له کرده اند۔
حزب مردم بلوچستان، بر اين باور است که نظام جمھورى اسلامى ايران تحت قانون اساسی موجود وسطح بالاى فساد سياسى، اجتماعى و ادارى حاکم ، که “نابرابری” مردمان ايران و دسته بندی آنان را به “خودی” و “غير خودی” نهادينه کرده است، قادر به برقرارى برابری ميان مردمان ايران، تأمين آزادی بيان و عقيده، تشکيل آزادانه احزاب سياسی، سازمانها و سنديکاهای صنفی نيست و ناتون تر از آن است که تن به انتخاباتى آزاد و دموکراتيک بر مبناى معيارھاى شناخته شده جھانى بدھد۔ تحت چنين شرايطی، برگزاری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی و خبرگان به مانند دوره های پيشين، نمايش مضحکه آميزى بيش نيست و قصدى جز تأمين “مشروعيت کاذب” مورد نياز خود ندارد ۔
حزب مردم بلوچستان

8 فوریه 2016 – 19 بهمن 1394

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا