پيام ابراز همدردی حزب مردم بلوچستان بمناسبت در گذشت رفيق عدنان سلمان بنی طرف دبير کل حزب تضامن دموکراتيک الاهواز

همپيمانان وهمرزمان او در حزب مردم بلوچستان در گذشت نابهنگام او را به تمامی اعضای خانواده بزرگ وقابل احترام ايشان، مبارزان وهمرزمان او در حزب تضامن دموکراتيک الاهواز و ملت عرب الاهواز تسليت گفته و خود را در اين اندوه و غم بی پايان شريک دانسته و ياد او را هميشه زنده خواهند داشت۔

 

پيام ابراز همدردی حزب مردم بلوچستان بمناسبت در گذشت رفيق عدنان سلمان بنی طرف دبير کل حزب تضامن دموکراتيک الاهواز

 

خبر در گذشت رفيق عدنان سلمان مبارز با سابقه و پر تجربه ملت عرب عربستان ايران، خبر دردناک و جبران ناپذيری نه تنها برای عزيزان و همرزمان بلکه برای ملت عرب الاهوازو همه ملل تحت ستم و تمامی مردمان ايران بود۔

او مبارزی خستگی ناپذير و متعهد بود واعتقاد راسخ به برابری انسانها و عدالت اجتماعی از سنين جوانی از دغدغه های فکری ايشان بوده است و به همين دليل زندگی خود را متعهدانه وقف اين مبارزه کرده و تحمل آوارگی های فراوانی را پذيرا گشته بود۔ در تداوم تعهدش به تبعيض ستيزی وآشتی ناپذيری اش با رژيم های خودکامه تبعيضگر شاه ديروز و شيخ امروز، آرامگاه ابدی اونيز در آوارگی و در شهر لندن نصيبش گشت۔ ياد او گرامی و راهش پررهروتر از پيش باد۔

محصول فعاليت های شبانه روزی رفيق عدنان سلمان که باور به مبارزه متحدانه وپيگيرانه تشکلات سياسی ملل تحت ستم ايران برای دستيابی به حق حاکميت ملی داشت، نمود خود را در شکلگيری کنگره مليتهای ايران فدرال بمثابه جبهه ای سياسی در ميان اپوزيسيون برانداز نظام استبدادی و تبعيضگر حاکم برايران کنونی پديدار ساخت ۔ او در هر شرايطی وهمواره منادی اتحاد و همبستگی بود۔

نبود او ضايعه ای جبران ناپذير نه تنها برای ملت عرب الاهواز که برای تمامی مردم تحت ستم ايران و همپيمانان او از جمله حزب مردم بلوچستان در “کنگره مليتهای ايران فدرال” ميباشد۔

همپيمانان وهمرزمان او در حزب مردم بلوچستان در گذشت نابهنگام او را به تمامی اعضای خانواده بزرگ وقابل احترام ايشان، مبارزان وهمرزمان او در حزب تضامن دموکراتيک الاهواز و ملت عرب الاهواز تسليت گفته و خود را در اين اندوه و غم بی پايان شريک دانسته و ياد او را هميشه زنده خواهند داشت۔

ما اطمينان داريم که ياران و همرزمان او در حزب تضامن دموکراتيک الاهواز همبسته ترو متعهدانه تر از پيش، ادامه دهنده اهداف والای رفقای زنده ياد خويش خواهند بود و حزب مردم بلوچستان همانند ساير تشکلات عضو کنگره مليتهای ايران فدرال در اين مسير مشترک، مسئولانه و شانه بشانه با آنان خواهد ايستاد۔

 

شورای مرکزی حزب مردم بلوچستان

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا