اطلاعيه مشترک ١٠ جريان سياسی جنايات هولناک اعدام ٣ زندانی سياسی و تهاجم موشکی به دفاتر احزاب کردستان را به شدت محکوم می کنيم

امروز شنبه ١٧ شهريور برابر با ٨ سپتامبر، حکم اعدام سه نفر از زندانيان سياسی کردستان (رامين حسين پناهی و زانيار و لقمان مرادی) عليرغم تلاشها و اقدامات پرشمار در داخل و خارج از کشورعليه آن، به اجرا درآمد.

همزمان، مقرهای مرکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ايران مورد حمله موشکی سپاە پاسداران جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

علاوه بر تلفات و خسارت فراوان، شماری از کادرها و اعضای آنها جان خود را ازدست داده و تعداد زيادی نيز مجروح شده اند.

اين اقدام و يورش جنايتکارانه رژيم در شرايطی صورت گرفت که مبارزات مردم در کردستان و سراسر ايران دامنه گستردەای به خود گرفته است.

بحران اقتصادی و ناامنی، همه ی زندگی مردم را فراگرفته است. ابعاد اين نارضايتی مرزهای کشور را درنورديده است.

برای نمونه، تنها روز قبل از اين يورش وحشيانه، مردم معترض بصرە، پايگاە شبهه نطاميان وابسته به ايران و نيز کنسولگری اين رژيم را تخريب نموده و به آتش کشيدند و به اين ترتيب نفرت خود را از تجاوزهای ايران در عراق نشان دادند.

ما شکی نداريم که اين اعدامها و عمليات تجاوزگرانه، نه تنها ارادە مردم کردستان را تضعيف نمی نمايد، بلکه سنگر مقاومت و مبارزە بر عليه اين رژيم سرکوبگر را مستحکمتر می نمايد.

ما اين ترور و تجاوز سازمانيافته را محکوم ميکنيم و از همه مردم ايران ميخواهيم که اين جنايت، وحشيگری و تجاوز را با تداوم مبارزە خود بر عليه اين رژيم پاسخ دهند

مبارزە و مقاومت مردم کردستان همسو با مبارزات سراسری ايران و در پيوند عميق با آن است.

اعدام فعالين سياسی، کشتار کولبران در مرزها و تجاوز و تعرض به دفاتر و محل سکونت احزاب، نه تنها بر عمر منحوس اين حکومت نمی افزايد، بلکه مرگ آن را تسريع می کند.

ما تاسف عميق خود را به مناسبت جانباختن کادر و پيشمرگان حزب دمکرات و اعدام سه فعال سياسی اعلام ميداريم و تسليت خود را به خانوادە و همسنگرانشان و تمامی مردم کردستان و ايران تقديم ميداريم.

ما عهد ميکنيم با تحکيم همبستگی ميان خود و ديگر نيروهای همراه و همسو در اپوزيسيون، اين كردار سرکوبگرانه و تبهکارانه را با تلاش برای ايجاد اتحادی گسترده و سراسری پاسخ داده و با عزمی راسختر، مبارزات خود را برای ايرانی آزاد، آباد و دمکراتيک و برابر برای همه مردمان آن، ادامه دهيم.

سرنگون باد رژيم جمهوری اسلامی پيروزی

 از آن توده هاست

١٧ شهريورماه ١٣٩٧ – هشتم سپتامبر ٢٠١٨

اتحاد ملی دمکراتيک آذربايجان

جنبش جمهوريخوهان دمکرات و لائيک ايران – شورای هماهنگی

حزب تضامن دمکراتيک اهواز

حزب دمکرات کردستان ايران

حزب دمکرات کردستان

حزب کومه له کردستان ايران

حزب مردم بلوچستان

سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران

کومه له زحمتکشان کردستان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا